POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:
Administratorem Pana/i Danych jest:
Juroszek CATCH ME Sp. j.
00-551 Warszawa, ul. Mokotowska 43 lok.

110

@: dorota.bierdziewska@mjinvestments.pl

Realizacji umowy
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO /podpisana przez
Panią/Pana umowa.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych
będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa. Pana/Pani dane nie są
przekazywane do organizacji
międzynarodowych oraz państw trzecich.
Okres przechowywania danych:
• czasu obowiązywania umowy,
• przepisy prawa, które mogą nas obligować
do przetwarzania danych przez określony
czas,
• okres, który jest niezbędny do obrony
naszych interesów.
Ma Pana/Pani prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz
możliwość ich sprostowania,
2. ograniczenia przetwarzania swoich
danych,
3. przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych
skutkuje brakiem możliwości realizacji

umowy.
Pana/Pani dane:
nie podlegają zautomatyzowanemu
systemowi podejmowania decyzji ani
profilowaniu